Fokker F70 PH-KZU Anthony Fokke

Fokker F70 PH-KZU Anthony Fokke

KLM

Fokker F70 PH-KZU Anthony Fokke